De Ganges en de Brahmaputra vinden hun weg naar de golf van Bengalen

Doelstelling Mother & Child Foundation Bangladesh

 

1.Inleiding

De Mother & Child Foundation Bangladesh is een Nederlandse stichting die zich ten doel heeft gesteld om ontwikkelingshulp te bieden aan Bangladesh. Bij deze ontwikkelingshulp ligt de nadruk op het ondersteunen van aanvragen betreffende moeder- en kindzorg en onderwijs. De Mother & Child Foundation is gesticht op 09 oktober 2013. Voorheen heette de stichting Aloshikha Foundation. De Stichting Aloshikha Foundation is opgericht in december 2002 en heeft bijna 11 jaar bestaan. In totaal worden projecten in Bangladesh nu al 17 jaar ondersteund.

 

2 Stichting Mother & Child Foundation Bangladesh

De Mother & Child Foundation Bangladesh richt zich op goede doelen met een algemeen nut op het gebied van gezondheid en onderwijs in Bangladesh. De Mother & Child Foundation Bangladesh beoogt bij het uitoefenen van haar doelstellingen geen winst te maken.

 

  2.1 Doelstellingen van de Stichting Mother & Child Foundation Bangladesh

  1. Het op non-profit basis ondersteunen van projecten en programma's van Bangladeshi Organisaties in Bangladesh en privépersonen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Met betrekking tot de gezondheidszorg richt de Mother & Child Foundation zich vooral op het ondersteunen van de zorg voor moeder en kind. Met betrekking tot onderwijs richt de stichting zich vooral tot het toegang verschaffen van kinderen tot onderwijs. Dit kan door het bouwen van een school maar ook door het verlenen van een studiebeurs aan een universiteit aan een individuele jongere.
  2. Dit ondersteunen gebeurt door het leveren van financiële en materiële steun op aanvraag van de directie van een Bangladeshi Organisatie of een privépersonen.

 

De stichting heeft voorts tot doel:

  1. Het zoeken naar en informeren en adviseren van (potentiële) donateurs, zowel particulieren als organisaties.
  2. Het stimuleren van het bewustzijn van de Nederlandse bevolking ten aanzien van de ontwikkelingsnoodzaak in Bangladesh.
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Verder:

  1. De stichting en alle betrokkenen dienen te voldoen aan de integriteitseisen dienaangaande.
  2. De stichting zal zich teneinde haar fiscale status te behouden voor tenminste negentig procent (90%) inzetten voor het algemeen belang.
  3. De stichting mag niet met vermogen aanhouden dan redelijkerwijs benodigd voor de werkzaamheden. Dientengevolge dient het eigen vermogen beperkt te blijven.
  4. De stichting zal voldoende aan de op haar rustende administratieve verplichtingen.
  5. De stichting zal haar vermogen afgescheiden houden van een eventueel aanwezig zijnde vermogen van de bestuurder(s) en/of beleidsbepaler(s).

 

copyright Mother & Child Foundation | design by dare to design*